Reserveren

Oproeping Algemene Vennotenvergadering

Praktische info
Oproeping Algemene Vennotenvergadering

Beste Vennoten, 
 
Als houder van een COOP-kaart bent u met meer dan honderdduizend anderen eveneens medevennoot van de vennootschap CVSO COOP-Apotheken. Naast alle voordelen van de COOP-kaart, heeft u ook het recht om op de algemene vergadering aanwezig te zijn, waarbij hoofdzakelijk de financiële bedrijfsresultaten besproken worden. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van CVSO Vooruit nr. 1 op vrijdag 28 juni 2024 om 19u20, fysiek in “Domino VZW”, Tichelrei 3 te 9000 Gent. 
 
Gelieve uw aanwezigheid vooraf te bevestigen via een mail naar  
algemenevergadering@coopapotheken.be met vermelding van uw naam en vennotennummer (= het WB nummer dat vermeld staat op je COOP-kaart). 
 
Dagorde 

 

 1. Verslag van het bestuursorgaan over de werking van de vennootschap tijdens het boekjaar 2023 en verslag van het bestuursorgaan van de consolidatiebalans
 2. Jaarrekening per 31 december 2023 en geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023
 3. Verslagen van de commissaris
 4. Goedkeuring van: 

  • Verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris 
  • Jaarrekening per 31 december 2023 
  • Geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2023 
  • Winstverdeling
    
 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 
 6. Fusievoorstel BV Tanghe – De Clercq met cvso COOP-apotheken   
 7. Benoemingen en ontslagen 
      8. Kennisgeving verlenging mandaten voorzitter en ondervoorzitter 

 

 
Met vriendelijke groet 

Ralph Corbey 

Voorzitter Bestuursorgaan COOP-apotheken CVSO 

  Advies & inspiratie

  Wens je op de hoogte gehouden te worden van informatie en interessant nieuws?